Membuat Aplikasi Hitung Luas Persegi | Tutorial Android

Berikut adalah 'tutorial membuat aplikasi hitung luas persegi pada Android'. Adapun tahap-tahapnya seperti berikut :

1. Buat projek dengan nama 'persegi' dengan activity 'MainActivity' (Biasanya default-nya begitu)
2. Buat antarmuka pada 'main_activity.xml' seperti gambar dibawah ini.

Rancangan antarmuka aplikasi

3. Kode 'activity_main.xml'


<LinearLayout xmlns:android="https://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello_world"  />

    <TextView
        android:id="@+id/textView1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Panjang : " />
     
      <EditText
          android:id="@+id/etPanjang"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />
     
      <TextView
          android:id="@+id/textView2"
          android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Lebar : " />
     
      <EditText
          android:id="@+id/etLebar"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />
     
      <Button
          android:id="@+id/btnHasil"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:onClick="HitungLuas"
          android:text="Luas "  />
     
      <TextView
          android:id="@+id/tvHasil"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="0"
          android:textSize="15pt" />
         

</LinearLayout>


 4. Pada 'MainActivity.java' tuliskan baris kode seperti dibawah ini

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
      private EditText et_panjang;
      private EditText et_lebar;
      private TextView tv_hasil;
      private int panjang, lebar, hasil;
     

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //Definisi
        et_panjang = (EditText) findViewById(R.id.etPanjang);
        et_lebar = (EditText) findViewById(R.id.etLebar);
        tv_hasil = (TextView) findViewById(R.id.tvHasil);
    }

    public void HitungLuas(View v){
      try{
            panjang = Integer.parseInt(et_panjang.getText().toString());
            lebar = Integer.parseInt(et_lebar.getText().toString());
            hasil = panjang*lebar;
            tv_hasil.setText(String.valueOf(hasil));             
      }catch(Exception i){
            Toast.makeText(this, "Input text view", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }   
    }

}

 5. Selanjutnya RUN aplikasinya. Hasilnya kira-kira seperti dibawah ini